Datum objave: 07.08.2012

Delničarji družbe Sivent, d.d., Ljubljana so na 15. seji skupščine delničarjev, ki je bila dne 07.08.2012, sprejeli naslednje sklepe:

1. točka dnevnega reda:
Sklep št. 1:
Za predsednika skupščine izvoli Tomaž Lahajner, za preštevalko glasov pa Nino Jurkovič. Seji prisostvuje vabljeni notar.

2. točka dnevnega reda:
2.1 Sklep št.2:
Skupščina podeljuje razrešnico upravnemu odboru za poslovno leto 2011.

2.2 Sklep št. 3:
Skupščina podeljuje razrešnico izvršni direktorici za poslovno leto 2011.

3. točka dnevnega reda:
Sklep št. 4:
Za pooblaščenega revizorja za pregled računovodskih izkazov družbe SIVENT, d.d., Ljubljana za poslovno leto 2012 skupščina imenuje družbo KPMG Slovenija, podjetje za revidiranje, d.o.o., Ljubljana.

Sprejeti sklepi skupščine:
Sprejeti so bili vsi zgoraj navedeni sklepi.

Prisotni delničarji:
Na 15. seji skupščine delničarjev družbe Sivent, d.d., Ljubljana dne 07.08.2012 so bili prisotni naslednji delničarji:
1. Eerste Niedering Fonds B.V., imetnik 947.322 delnic, kar predstavlja 77,04 % vseh izdanih delnic in glasovalnih pravic.
Seji je prisostvoval tudi revizor iz KPMG Slovenija d.o.o.

Napovedane izpodbojne tožbe:
Ni napovedane izpodbojne tožbe.
Sivent, d.d., Ljubljana