Datum objave: 24.08.2011

Delničarji družbe Sivent, d.d., Ljubljana so na 14. seji skupščine delničarjev, ki je bila dne 24.08.2010, sprejeli naslednje sklepe:

1. točka dnevnega reda:
Sklep št. 1:
Za predsednico skupščina izvoli Bojano Vinkovič, za preštevalko glasov pa Nino Jurkovič. Seji prisostvuje vabljeni notar g. Miro Bregar iz Litije.

2. točka dnevnega reda:
2.1 Sklep št.2:
Skupščina podeljuje razrešnico upravnemu odboru za poslovno leto 2010.

2.2 Sklep št. 3:
Skupščina podeljuje razrešnico izvršni direktorici za poslovno leto 2010.

3. točka dnevnega reda:
Sklep št. 4:
Za pooblaščenega revizorja za pregled računovodskih izkazov družbe SIVENT, d.d., Ljubljana za poslovno leto 2011 skupščina imenuje družbo KPMG Slovenija, podjetje za revidiranje, d.o.o., Ljubljana.

Sprejeti sklepi skupščine:
Sprejeti so bili vsi zgoraj navedeni sklepi.

Prisotni delničarji:
Na 14. seji skupščine delničarjev družbe Sivent, d.d., Ljubljana dne 24.08.2011 so bili prisotni naslednji delničarji:
1. Eerste Niedering Fonds B.V., imetnik 947.322 delnic, kar predstavlja 77,04 % vseh izdanih delnic in glasovalnih pravic,

Napovedane izpodbojne tožbe:
Ni napovedane izpodbojne tožbe.
Sivent, d.d., Ljubljana