Datum objave: 17.08.2010

Delničarji družbe Sivent, d.d., Ljubljana so na 13. seji skupščine delničarjev, ki je bila dne 17.08.2010, sprejeli naslednje sklepe:

1. točka dnevnega reda:
Sklep št. 1:
Za predsednika skupščine se izvoli g. Damjana Beliča, za preštevalko glasov se izvoli ga. Nino Jurkovič. Seji bo prisostvoval vabljeni notar g. Miro Bregar iz Litije.

2. točka dnevnega reda:
2.1 Sklep št.2:
Skupščina se seznani z Letnim poročilom za poslovno leto 2009 z mnenjem revizorja in s pisnim poročilom upravnega odbora o preveritvi in potrditvi letnega poročila za poslovno leto 2009.

2.2 Sklep št. 3:
Skupščina podeljuje razrešnico za delo upravnemu odboru ter izvršnemu direktorju, s katero potrjuje in odobrava delo teh organov družbe za poslovno leto 2009.

3. točka dnevnega reda:
3.1 Sklep št. 4:
Skupščina se seznani s potekom mandata članice Upravnega odbora Bojane Vinkovič, ki poteče dne 21.08.2010.

3.2 Sklep št. 5:
Skupščina za člana Upravnega odbora družbe imenuje Bojano Vinkovič. Mandat prične teči naslednji dan po poteku dosedanjega mandata, t.j. 22.08.2010, in traja 4 leta. Skupščina za sklenitev pogodbe z Bojano Vinkovič pooblasti predsednika Upravnega odbora.

4. točka dnevnega reda:
Sklep št. 6:
Za pooblaščenega revizorja za pregled računovodskih izkazov družbe SIVENT, d.d., Ljubljana za poslovno leto 2010 se imenuje družba KPMG Slovenija, podjetje za revidiranje, d.o.o., Ljubljana.

Sprejeti sklepi skupščine:
Sprejeti so bili vsi zgoraj navedeni sklepi.

Prisotni delničarji:
Na 13. seji skupščine delničarjev družbe Sivent, d.d., Ljubljana dne 17.08.2010 so bili prisotni naslednji delničarji:
1.Eerste Niedering Fonds B.V., imetnik 947.322 delnic, kar predstavlja 77,04 % vseh izdanih delnic in glasovalnih pravic,
2.GBD d.d., imetnik 5.450 delnic, kar predstavlja 0,44 % vseh izdanih delnic in glasovalnih pravic.
Skupaj so skupščini prisostvovali delničarji, ki so imetniki 952.772 delnic, kar predstavlja 77,48 % vseh izdanih delnic in glasovalnih pravic.

Napovedane izpodbojne tožbe
Ni napovedane izpodbojne tožbe.
Sivent, d.d., Ljubljana