Datum objave: 16.06.2009

Delničarji družbe Sivent, d.d., Ljubljana so na 12. seji skupščine delničarjev, ki je bila dne 16.06.2009, sprejeli naslednje sklepe:


1. točka dnevnega reda:
Sklep št. 1:
Za predsednika skupščine se izvoli Katra Rangus, za preštevalko glasov se izvoli ga. Nina Jurkovič. Seji bo prisostvoval vabljeni notar g. Miro Bregar iz Litije.


2. točka dnevnega reda:
2.1 Sklep št.2:
Skupščina se seznani z Letnim poročilom za poslovno leto 2008 z mnenjem revizorja in s pisnim poročilom upravnega odbora o preveritvi in potrditvi letnega poročila za poslovno leto 2008.

2.2
2.2.1 Sklep št. 3:
Bilančni dobiček na dan 31.12.2008 znaša 621.963,75 EUR.

2.2.2 Sklep št. 4:
Bilančni dobiček družbe se uporabi, kot sledi:
- bilančnega dobička v višini 621.963,75 EUR se ne uporabi in se odločanje o njegovi uporabi prenese v prihodnje leto.

2.3 Sklep št. 5:
Skupščina podeljuje razrešnico za delo upravnemu odboru ter izvršnemu direktorju, s katero potrjuje in odobrava delo teh organov družbe za poslovno leto 2008.


3. točka dnevnega reda:
3.1 Sklep št. 6:
Skupščina se seznani z odstopnima izjavama članov Upravnega odbora Jureta Bizjaka in Romana Didoviča.

3.2 Sklep št. 7:
Skupščina za člana Upravnega odbora družbe imenuje g. Tomaža Lahajnerja. Mandat prične teči z dnem imenovanja in traja 4 leta od dneva imenovanja.

3.3 Sklep št. 8:
Skupščina za člana Upravnega odbora družbe imenuje go. Majno Šilih. Mandat prične teči z dnem imenovanja in traja 4 leta od dneva imenovanja.


4. točka dnevnega reda:
Sklep št. 9:
Za pooblaščenega revizorja za pregled računovodskih izkazov družbe SIVENT, d.d., Ljubljana za poslovno leto 2009 se imenuje družba KPMG Slovenija, podjetje za revidiranje, d.o.o., Ljubljana.
Sivent, d.d., Ljubljana