Datum objave: 03.02.2009

Delničarji družbe Sivent, d.d., Ljubljana so na 11. seji skupščine delničarjev, ki je bila dne 03.02.2009, sprejeli naslednje sklepe:

1. točka dnevnega reda:
Sklep št. 1:
Za predsednika skupščine se izvoli ga. Bojana Vinkovič, za preštevalko glasov se izvoli ga. Nina Jurkovič. Seji bo prisostvoval vabljeni notar g. Miro Bregar iz Litije.


2. točka dnevnega reda:
Sklep št. 2:
a) Spremeni se firma družbe, ki po novem glasi: Sivent, ustanavljanje, financiranje in upravljanje družb, d.d., Ljubljana.
b) Skladno z gornjim sklepom skupščina sprejema čistopis statuta družbe v vsebini, ki je kot priloga sestavni del zapisnika.


SIVENT, d.d., Ljubljana
Upravni odbor
Sivent, d.d., Ljubljana