Datum objave: 26.08.2008

Delničarji družbe Sivent, d.d., Ljubljana so na 10. seji skupščine delničarjev, ki je bila dne 26.8.2008, sprejeli naslednje sklepe:

1. točka dnevnega reda:
Sklep št. 1:
Za predsednika skupščine se izvoli Katra Rangus, za preštevalko glasov se izvoli ga. Nina Jurkovič. Seji bo prisostvoval vabljeni notar g. Miro Bregar iz Litije.

2. točka dnevnega reda:
2.1 Sklep št.2:
Skupščina se seznani z Letnim poročilom za poslovno leto 2007 z mnenjem revizorja in s pisnim poročilom upravnega odbora o preveritvi in potrditvi letnega poročila za poslovno leto 2007.
2.2
2.2.1. Sklep št. 3:
Bilančni dobiček na dan 31.12.2007 znaša 865.162,82 EUR.
2.2.2. Sklep št. 4:
Bilančni dobiček družbe se uporabi, kot sledi:
 • bilančnega dobička v višini 865.162,82 EUR se ne uporabi in se odločanje o njegovi uporabi prenese v prihodnje leto.
 • 2.3 Sklep št. 5:
  Skupščina podeljuje razrešnico za delo upravnemu odboru ter izvršnemu direktorju, s katero potrjuje in odobrava delo teh organov družbe za poslovno leto 2007.

  3. točka dnevnega reda:
  Sklep št. 6:
  Za pooblaščenega revizorja za pregled računovodskih izkazov družbe SIVENT, d.d., Ljubljana za poslovno leto 2008 se imenuje družba KPMG Slovenija, podjetje za revidiranje, d.o.o., Ljubljana.

  4. točka dnevnega reda:
  Sklep št. 7:
  Upravni odbor je pooblaščen povečati osnovni kapital družbe v petih letih po vpisu spremembe statuta v sodni register za največ 2.565.748,59 EUR. O vsebini pravic iz delnic, o pogojih za izdajo delnic ter zlasti o morebitni izključitvi prednostne pravice do novih delnic odloča upravni odbor. Nove delnice se lahko izdajo tudi za stvarne vložke.
  Upravni odbor je pooblaščen povečati osnovni kapital v tej višini in za to obdobje tudi z izdajo delnic zaradi zamenjave zamenljivih obveznic družbe za delnice družbe. V takem primeru se prednostna pravica do novih delnic izključi. O vsebini pravic iz delnic, o pogojih za izdajo delnic odloča upravni odbor. Nove delnice se lahko izdajo tudi za stvarne vložke. Nove delnice se lahko izdajo delavcem družbe.
  Skupščina pooblašča upravni odbor, da uskladi besedilo statuta s tekstom zgornjega sklepa.


  SIVENT, d.d., Ljubljana
  Upravni odbor
  Sivent, d.d., Ljubljana