Datum objave: 27.11.2007

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba SIVENT, D.D., LJUBLJANA objavlja naslednje sporočilo:


Skupščina delničarjev je na 8. seji sprejela naslednja sklepa:

Sklep številka 1:

Za predsednico skupščine se izvoli Katra Rangus, za preštevalko glasov se izvoli Nina Jurkovič. Skupščini prisostvuje vabljeni notar za sestavo notarskega zapisnika g. Miro Bregar.

Sklep številka 2:

Osnovni kapital družbe Sivent, družba tveganega kapitala d.d., Ljubljana se poveča iz 503.087,96 (petstotritisoč-sedeminosemdeset 96/100) EUR na 5.131.497,19 (petmilijonov-stoenaintridesettisoč-štiristosedemindevetdeset 19/100) EUR. Povečanje osnovnega kapitala se opravi z izdajo skupno 1.109.152 (enmilijon-stodevettisoč-stodvainpetdeset) novih kosovnih, navadnih, imenskih delnic družbe, ki skupaj z že izdanimi delnicami (z oznako SING) tvorijo isti razred.
Povečanje osnovnega kapitala se izvede nominalno, iz sredstev družbe, v breme kapitalskih rezerv, po menjalnem razmerju 1:10,2 (ena proti desetcelihdva) kar pomeni, da vsak imetnik na presečni dan na vsako 1 (eno) obstoječo delnico SING prejme po 9,2 (devetcelihdva) dodatnih delnic SING in ima po opravljeni operaciji skupaj 10,2 (desetcelihdva) delnico SING. Presečni dan je 8. (osmi) dan po vpisu sklepa skupščine v sodni register. Če ta dan ni delovni dan, je presečni dan prvi naslednji delovni dan.
Z dnem vpisa skupščinskega sklepa o povečanju osnovnega kapitala v sodni register je kapital družbe povečan, šteje se, da so vse nove delnice polno vplačane. Povečanje osnovnega kapitala se opravi v breme kapitalskih rezerv družbe in sorazmernega dela presežka iz prevrednotenja, tako da je skupna emisijska vrednost novih delnic 4.628.409,23 (štirimilijone-šeststoosemindvajsettisoč-štiristodevet 23/100) EUR.
Celoten osnovni kapital družbe je po povečanju osnovnega kapitala iz sredstev družbe po tem sklepu, razdeljen na skupno 1.229.712 (enmilijon-dvestodevetindvajsettisoč-sedemstodvanajst) kosovnih, navadnih, imenskih delnic družbe, pri čemer pripada posamezni kosovni delnici v osnovnem kapitalu enak delež in enak pripadajoči znesek, ki znaša zaokroženih 4,17 (štiri 17/100) EUR na delnico.

Skupščina pooblašča upravni odbor, da ustrezno uskladi besedilo statuta družbe.

SIVENT, D.D., LJUBLJANA

Datum: 27.11.2007
Sivent, d.d., Ljubljana