Datum objave: 04.09.2007

Dne 23.08.2007 ob 13:30 uri je bila na sedežu družbe Sivent d.d., Štefanova ulica 13a, Ljubljana
7. seja skupščine družbe Sivent, d.d., LjubljanaNa skupščini so bili soglasno sprejeti naslednji sklepi:

1. Izvolitev organov skupščine
Sklep je bil soglasno sprejet.

2. Seznanitev skupščine z letnim poročilom in konsolidiranim letnim poročilom za poslovno leto 2006, z mnenjem revizorja in pisnim poročilom upravnega odbora o preveritvi in potrditvi letnega poročila konsolidiranega letnega poročila za poslovno leto 2006
Sklep je bil soglasno sprejet.

3. Imenovanje revizijske družbe za poslovno leto 2007
Za pooblaščenega revizorja za pregled računovodskih izkazov družbe Sivent, d.d., Ljubljana za poslovno leto 2005 se imenuje družba KPMG, podjetje za revidiranje, d.o.o., Ljubljana.Ugotovitve:

Skupščini je prisostvoval vabljeni notar, gospod Miro Bregar iz Litije, Ulica Mire Pregljeve 4, ki je sestavil zapisnik in zapisal sprejete sklepe:

a) Skupščina družbe Sivent, d.d., Ljubljana je bila pravočasno sklicana, skladno z določilom čl. 295 do čl. 299 Zakona o gospodarskih družbah, sklic skupščine je bil pravočasno objavljen v časopisu Uradni list št. 65. z dne 20.7.2007, v skladu s statutom.

b) Vsi delničarji so bili pravilno obveščeni in vabljeni na sejo skupščine, pisni material k posameznim točkam dnevnega reda je bil delničarjem dan na vpogled.

c) Na skupščini je bilo navzočih devet delničarjev oziroma njihovih pooblaščencev, ki so se izkazali s pooblastili in ki so zastopali 38.572 glasov od skupnega števila 64.774 delnic z glasovalno pravico, kar predstavlja 59,55% vseh delnic z glasovalno pravico.
Pooblaščenci so pravočasno in v predpisanem roku pred zasedanjem prijavili svojo udeležbo na skupščini.

d) Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci so soglasno sprejeli sklepe, navedene v zapisniku.

e) Gospo Katro Rangus, je notar potrdil, za predsedujočo skupščini.


Po vsem navedenem je notar s svojim podpisom in pečatom potrdil, da so v notarskem zapisniku 6. skupščine družbe Sivent, d.d., Ljubljana, navedeni sklepi, kakor so zapisani, bili sprejeti veljavno in v skladu z zakonitimi določili.


Predsednik skupščine:
Katra Rangus
Sivent, d.d., Ljubljana
Uprava družbe
Sivent, d.d., Ljubljana