Datum objave: 19.02.2007

Dne 22.08.2006 ob 10. uri je bila na sedežu družbe Sivent d.d., Štefanova ulica 13a, Ljubljana
6. seja skupščine družbe Sivent, d.d., LjubljanaNa skupščini so bili soglasno sprejeti naslednji sklepi:

1. Izvolitev organov skupščine
Sklep je bil soglasno sprejet.

2. Seznanitev skupščine z letnim poročilom za poslovno leto 2005, z mnenjem revizorja in pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila za poslovno leto 2005
Sklep je bil soglasno sprejet.

3. Imenovanje revizijske družbe za poslovno leto 2005
Za pooblaščenega revizorja za pregled računovodskih izkazov družbe Sivent, d.d., Ljubljana za poslovno leto 2005 se imenuje družba KPMG, podjetje za revidiranje, d.o.o., Ljubljana.

4. Uvedba kosovnih delnic družbe, sprememba statute družbe ter pooblastilo nadzornemu svetu za preračun zneskov osnovnega kapitala v Evre
Sklep, da se sedanjih 70.560 navadnih imenskih delnic družbe, nadomesti z 70.560 navadnih imenskih kosovnih delnic in temu ustrezno spremeni statut družbe, je bil soglasno sprejet.

5. Imenovanje članov upravnega odbora in določitev nadomestila članom upravnega odbora za njihovo delo
Za člane upravnega odbora družbe se imenujejo: Roman Didovič, Jure Bizjak, Bojana Vinkovič.


Ugotovitve:

Skupščini je prisostvoval vabljeni notar, gospod Miro Bregar iz Litije, Ulica Mire Pregljeve 4, ki je sestavil zapisnik in zapisal sprejete sklepe:

a) Skupščina družbe Sivent, d.d., Ljubljana je bila pravočasno sklicana, skladno z določilom čl. 285 in 286 Zakona o gospodarskih družbah, sklic skupščine je bil pravočasno objavljen v časopisu Uradni list št. 64 z dne 8.7.2005, v skladu s statutom.

b) Vsi delničarji so bili pravilno obveščeni in vabljeni na sejo skupščine, pisni material k posameznim točkam dnevnega reda je bil delničarjem dan na vpogled.

c) Na skupščini je bilo navzočih osem delničarjev oziroma njihovih pooblaščencev, ki so se izkazali s pooblastili in ki so zastopali 33.024 glasov od skupnega števila 64.774 delnic z glasovalno pravico, kar predstavlja 50,98% vseh delnic z glasovalno pravico.
Pooblaščenci so pravočasno in v predpisanem roku pred zasedanjem prijavili svojo udeležbo na skupščini.

d) Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci so soglasno sprejeli sklepe, navedene v zapisniku.

e) Gospo Katro Rangus, je notar potrdil, za predsedujočo skupščini.


Po vsem navedenem je notar s svojim podpisom in pečatom potrdil, da so v notarskem zapisniku 6. skupščine družbe Sivent, d.d., Ljubljana, navedeni sklepi, kakor so zapisani, bili sprejeti veljavno in v skladu z zakonitimi določili.


Predsednik skupščine: Katra Rangus
Sivent, d.d., Ljubljana
Uprava družbe
Sivent, d.d., Ljubljana