Datum objave: 10.08.2005


Dne 9.8.2005 ob 9. uri je bila na sedežu družbe Sivent d.d., Železna cesta 18, Ljubljana
5. seja skupščine družbe Sivent, d.d., Ljubljana


Na skupščini so bili soglasno sprejeti naslednji sklepi:

1. Izvolitev organov skupščine
Sklep je bil soglasno sprejet.

Seznanitev skupščine z letnim poročilom za poslovno leto 2004, z mnenjem revizorja in pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila za poslovno leto 2004
Sklep je bil soglasno sprejet.

3. Imenovanje revizijske družbe za poslovno leto 2005
Za pooblaščenega revizorja za pregled računovodskih izkazov družbe Sivent, d.d., Ljubljana za poslovno leto 2005 se imenuje družba KPMG, podjetje za revidiranje, d.o.o., Ljubljana.Ugotovitve:

Skupščini je prisostvoval vabljeni notar, gospod Miro Bregar iz Litije, Ulica Mire Pregljeve 4, ki je sestavil zapisnik in zapisal sprejete sklepe:

a) Skupščina družbe Sivent, d.d., Ljubljana je bila pravočasno sklicana, skladno z določilom čl. 285 in 286 Zakona o gospodarskih družbah, sklic skupščine je bil pravočasno objavljen v časopisu Uradni list št. 64 z dne 8.7.2005, v skladu s statutom.

b) Vsi delničarji so bili pravilno obveščeni in vabljeni na sejo skupščine, pisni material k posameznim točkam dnevnega reda je bil delničarjem dan na vpogled.

c) Na skupščini so bili navzoči štirje delničarji oziroma njihovi pooblaščenci, ki so se izkazali s pooblastili in ki so zastopali 27.078 glasov od skupnega števila 64.471 delnic z glasovalno pravico, kar predstavlja 42% vseh delnic z glasovalno pravico.
Pooblaščenci so pravočasno in v predpisanem roku pred zasedanjem prijavili svojo udeležbo na skupščini.

d) Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci so soglasno sprejeli sklepe, navedene v zapisniku.

e) Za predsedujočo skupščini gospo Katro Rangus, je notar potrdil.


Po vsem navedenem je zato notar s svojim podpisom in pečatom potrdil, da so v notarskem zapisniku 5. skupščine družbe Sivent, d.d., Ljubljana, navedeni sklepi, kakor so zapisani, bili sprejeti veljavno in v skladu z zakonitimi določili.


Predsednik skupščine:
Katra Rangus
Sivent, d.d., Ljubljana
Uprava družbe
Sivent, d.d., Ljubljana