Datum objave: 31.05.2005

Dne 15.2.2005 ob 9. uri je bila na sedežu družbe Sivent d.d., Železna cesta 18, Ljubljana
4. seja skupščine družbe Sivent, d.d., Ljubljana


Na skupščini so bili soglasno sprejeti naslednji sklepi:

1. Izvolitev organov skupščine
Sklep je bil soglasno sprejet.

2. Pooblastilo upravi za nakup lastnih delnic
Sklep je bil soglasno sprejet.

3. Sprememba firme
SIVENT, družba tveganega kapitala, d.d., Ljubljana.
Sklep je bil soglasno sprejet.

4. Spremembe in dopolnitve statuta družbe
Sklep je bil sprejet soglasno.

Prisotni delničarji oziroma njihovi pooblaščenci niso imeli pobud in vprašanj, zato je predsedujoči zaključil zasedanje ob 10. uri.Ugotovitve:

Skupščini je prisostvoval vabljeni notar, gospod Miro Bregar iz Litije, Ulica Mire Pregljeve 4, ki je sestavil zapisnik in zapisal sprejete sklepe:

a)  Skupščina družbe Sivent, d.d., Ljubljana je bila pravočasno sklicana, skladno z določilom čl. 285 in 286 Zakona o gospodarskih družbah, sklic skupščine je bil pravočasno objavljen v časopisu Uradni list št. 4 z dne 14.1.2005, v skladu s statutom.

b)  Vsi delničarji so bili pravilno obveščeni in vabljeni na sejo skupščine, pisni material k posameznim točkam dnevnega reda je bil delničarjem dan na vpogled.

c)  Na skupščini je bil navzoč eden pooblaščenec, ki se je izkazal s pooblastili in ki je zastopal 32.817 glasov od skupnega števila 64.414 delnic z glasovalno pravico, kar predstavlja 51.03% vseh delnic z glasovalno pravico. Pooblaščenci so pravočasno in v predpisanem roku pred zasedanjem prijavili svojo udeležbo na skupščini.

d)  Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci so soglasno sprejeli sklepe, navedene v zapisniku.

e)  Za predsedujočega skupščini gospoda Gregorja Godeša je notar potrdil.


Po vsem navedenem je zato notar s svojim podpisom in pečatom potrdil, da so v notarskem zapisniku 4. skupščine družbe Sivent, d.d., Ljubljana, navedeni sklepi, kakor so zapisani, bili sprejeti veljavno in v skladu z zakonitimi določili.


Predsednik skupščine:
Gregor Godeša
Sivent, d.d., Ljubljana
Uprava družbe
Sivent, d.d., Ljubljana