Datum objave: 31.05.2005

Dne 10.6.2003 ob 8. uri je bila na sedežu družbe Sivent d.d., Železna cesta 18, Ljubljana
2. seja skupščine družbe Sivent, d.d., Ljubljana


Na skupščini so bili soglasno sprejeti naslednji sklepi:

1. Otvoritev skupščine in imenovanje njenih delovnih teles
Sklep je bil soglasno sprejet.

2. Sprememba sklepa o zmanjšanju osnovnega kapitala družbe
Sklep je bil soglasno sprejet.

3. Seznanitev s poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila družbe za leto 2002
Sklep je bil soglasno sprejet.

4. Podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu
Sklep je bil soglasno sprejet.

5. Obravnava in sprejem sklepa o imenovanju pooblaščenega revizorja za revizijo poslovanja družbe v letu 2003
Sklep je bil soglasno sprejet.

Prisotni delničarji oziroma njihovi pooblaščenci niso imeli pobud in vprašanj, zato je predsedujoči zaključil zasedanje ob 8.15 uri.Ugotovitve:

Skupščini je prisostvoval vabljeni notar, gospod Miro Bregar iz Litije, Ulica Mire Pregljeve 4, ki je sestavil zapisnik in zapisal sprejete sklepe:

a)  Skupščina družbe Sivent, d.d., Ljubljana je bila pravočasno sklicana, skladno z določilom čl. 285 in 286 Zakona o gospodarskih družbah, sklic skupščine je bil pravočasno objavljen v časopisu Uradni list dne 9.5.2003 ter dne 16.5.2003 popravek in dopolnitev dnevnega reda, v skladu s statutom.

b)  Vsi delničarji so bili pravilno obveščeni in vabljeni na sejo skupščine, pisni material k posameznim točkam dnevnega reda je bil delničarjem dan na vpogled.

c)  Na skupščini sta bila navzoča dva pooblaščenca delničarjev, ki sta se izkazala s pooblastili in ki sta zastopala 28.845 glasov od skupnega števila 70.560 delnic z glasovalno pravico, kar predstavlja 40.88% vseh delnic z glasovalno pravico. Pooblaščenci so pravočasno in v predpisanem roku pred zasedanjem prijavili svojo udeležbo na skupščini.

d)  Delničarja oziroma njihova pooblaščenca sta soglasno sprejela sklepe, navedene v zapisniku.

e)  Za predsedujočega skupščini gospoda Gregorja Godeša je notar potrdil, da mu je osebno znan.


Po vsem navedenem je zato notar s svojim podpisom in pečatom potrdil, da so v notarskem zapisniku 2. skupščine družbe Sivent, d.d., Ljubljana, navedeni sklepi, kakor so zapisani, bili sprejeti veljavno in v skladu z zakonitimi določili.


Predsednik skupščine:
Gregor Godeša
Sivent, d.d., Ljubljana
Uprava družbe
Sivent, d.d., Ljubljana