Datum objave: 31.05.2005

Dne 4.10.2002 ob 8.30 uri je bila na sedežu družbe Sivent d.d., Železna cesta 18, Ljubljana
1. seja skupščine družbe Sivent, d.d., Ljubljana


Na skupščini so bili soglasno sprejeti naslednji sklepi:

1. Otvoritev skupščine in imenovanje njenih delovnih teles
Sklep je bil soglasno sprejet.

2. Sprejem poslovnika o delu skupščine delničarjev družbe
Sprejme se poslovnik o delu skupščine družbe.

3. Zmanjšanje osnovnega kapitala družbe
Sklep je bil soglasno sprejet.

4. Sprememba statuta družbe
Sklep je bil soglasno sprejet.

5. Obravnava in sprejem sklepa o imenovanju pooblaščenega revizorja za revizijo poslovanja družbe v letu 2002
Sklep je bil soglasno sprejet.

6. Določitev sejnine članom nadzornega sveta družbe
Sklep je bil soglasno sprejet.

7. Sklep o umiku delnic z organiziranega trga
Sklep je bil soglasno sprejet.

Prisotni delničarji niso imeli pobud in vprašanj, zato je predsedujoči zaključil zasedanje ob 8.55 uri.Ugotovitve:

Skupščini je prisostvoval vabljeni notar, gospod Miro Bregar iz Litije, Ulica Mire Pregljeve 4, ki je sestavil zapisnik in zapisal sprejete sklepe:

a)  Skupščina družbe Sivent, d.d., Ljubljana je bila pravočasno sklicana, skladno z določilom čl. 285 in 286 Zakona o gospodarskih družbah, sklic skupščine je bil pravočasno objavljen v časopisu Uradni list dne 4.10.2002 in dne 11.10.2002 je bila objavljena dopolnitev dnevnega reda ter v dnevniku Večer dne 24.10.2002, v skladu s statutom.

b)  Vsi delničarji so bili pravilno obveščeni in vabljeni na sejo skupščine, pisni material k posameznim točkam dnevnega reda je bil delničarjem dan na vpogled.

c)  Na skupščini je bilo navzočih osem pooblaščencev delničarjev, ki so se izkazali s pooblastili in ki so zastopali 288.135 glasov od skupnega števila 719.712 delnic z glasovalno pravico, kar predstavlja 40.03% vseh delnic z glasovalno pravico. Pooblaščenci so pravočasno in v predpisanem roku pred zasedanjem prijavili svojo udeležbo na skupščini.

d)  Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci so soglasno sprejeli sklepe, navedene v zapisniku.

e)  Za predsedujočega skupščini gospoda Gregorja Godeša je notar potrdil, da mu je osebno znan.


Po vsem navedenem je zato notar s svojim podpisom in pečatom potrdil, da so v notarskem zapisniku 1. skupščine družbe Sivent, d.d., Ljubljana, navedeni sklepi, kakor so zapisani, bili sprejeti veljavno in v skladu z zakonitimi določili.


Predsednik skupščine:
Gregor Godeša
Sivent, d.d., Ljubljana
Uprava družbe
Sivent, d.d., Ljubljana