Izvršna direktorica: Bojana Vinkovič

Upravni odbor: Tomaž Lahajner (predsednik)
Majna Šilih (namestnica predsednika)
Bojana Vinkovič (izvršna direktorica)