Datum objave: 05.07.2012


Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje uprava družbe sklicuje 15. redno sejo skupščine delničarjev družbe, ki bo dne 07.08.2012 ob 11:00 uri v sejni sobi na lokaciji Dunajska cesta 270, 1000 Ljubljana

Gradivo s predlogi sklepov je delničarjem na vpogled na sedežu družbe od dneva objave sklica skupščine do vključno dneva zasedanja skupščine in sicer vsak delavnik od 10. do 13.ure.

Sivent, d.d., Ljubljana