Datum objave: 11.07.2011

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje uprava družbe sklicuje 14. redno sejo skupščine delničarjev družbe,ki bo v sredo, 24.08.2011 ob 11:00 uri na sedežu družbe, Tehnološki park 19, Ljubljana.

Gradivo s predlogi sklepov je delničarjem na vpogled na sedežu družbe od dneva objave sklica skupščine do vključno dneva zasedanja skupščine in sicer vsak delavnik od 10. do 13.ure.

Sivent, d.d., Ljubljana