Datum objave: 16.07.2008

Upravni odbor družbe Sivent, d.d., Ljubljana obvešča, da je družba Sivent, d.d., Ljubljana dne 16.07.2008 prejela odločbo Agencije za trg vrednostnih papirjev, s katero je le-ta odločila:

Ugotovi se, da je prevzemna ponudba prevzemnika Eerste Niedering Fonds B.V., Claude Debussylaan 44, 1082MD Amsterdam, Nizozemska, za prevzemno ponudbo 1.229.712 navadnih imenskih kosovnih delnic istega razreda z glasovalno pravico oznake SING, zmanjšano za 888.292 delnic, katere ima prevzemnik že v lasti, torej skupno za 341.420 navadnih imenskih kosovnih delnic istega razreda z glasovalno pravico oznake SING ciljne družbe Sivent, družba tveganega kapitala, d.d., Dunajska cesta 270, Ljubljana, ki je trajala od 11.06.2008 do 09.07.2008, uspešna.

Upravni odbor
Sivent, d.d., Ljubljana