Datum objave: 02.07.2008

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba Sivent, d.d. objavlja naslednje sporočilo:

NADZOROVANA INFORMACIJA

Izdajatelj: Sivent, družba tveganega kapitala, d.d., Ljubljana, Dunajska 270, 1000 Ljubljana.
Členi ZTFI, na katerega se nanaša objava nadzorovane informacije: 106, 386.
Čas nastopa dogodka, ki je podlaga za objavo nadzorovane informacije: 2.7.2008.
Natančen opis poslovnega dogodka, ki je podlaga za objavo nadzorovane informacije: Družba Sivent, d.d. je dne 2.7.2008 s družbo Finira d.d. sklenila delničarski sporazum o obvladovanju družbe GPL d.d., Ljubljana (ciljna družba), katerega namen je, da se pogodbeni stranki uskladita o utrditvi skupne kontrole nad ciljno družbo z ureditvijo medsebojnih pravic in obveznosti pri izvrševanju skupne kontrole, načinu usklajevanja med pogodbenima strankama glede imenovanja članov upravnega odbora ciljne družbe ter določitvijo pravic ob morebitnem izstopu katere koli pogodbene stranke iz ciljne družbe.
Navedba, od in do katerega dne bodo informacije objavljene tudi na spletni strani izdajatelja: Ta nadzorovana informacija bo objavljena tudi na spletni strani družbe (www.sivent.si) in sicer za obdobje najmanj 5 let, od danes dalje.
Sivent, d.d., Ljubljana