Datum objave: 31.12.2007

Upravni odbor družbe Sivent, d.d., Ljubljana obvešča, da je družba Sivent, d.d., Ljubljana prejela odločbo KDD – Centralne klirinško depotne družbe d.d., ki je dne 28.12.2007 v zadevi izdaje delnic na podlagi povečanja osnovnega kapitala iz sredstev družbe izdajatelja Sivent, d.d., Ljubljana izdala odločbo v naslednjem besedilu:

1. V centralni register nematerializiranih vrednostnih papirjev (v nadaljevanju: centralni register) se vpišejo dodatne delnice, ki so v centralnem registru vpisane z oznako SING, ISIN koda SI0021111396, v skupni količini in skupnem nominalnem znesku, ki sta enaka vsoti količin in nominalnih zneskov novih celih delnic, ki se prenesejo v dobro računov imetnikov po 2. in 3. točki izreka te odločbe.
2. Delnice iz 1. točke izreka te odločbe se prenesejo v dobro računov oseb, ki so na dan 27.12.2007 (v nadaljevanju: presečni dan) v centralnem registru vpisane kot imetniki teh delnic oziroma v dobro računov oseb, ki so na presečni dan imetniki delnih pravic, tako da se v dobro računa posameznega imetnika prenese količina teh delnic, ki je enaka zmnožku, zaokroženemu na prvo nižje celo število:
- količine delnic vpisanih v dobro njegovega računa na presečni dan pred prenosom in količine delnih pravic, navedene v seznamu imetnikov delnih pravic, ki je kot priloga sestavni del te odločbe,
- menjalnega razmerja: 10,2 nove delnice za vsako delnico, ki je bila vpisana v dobro računa tega imetnika oziroma eni delnici ustrezni količini delnih pravic na presečni dan pred prenosom, zmanjšanem za količino delnic, ki jih ima posamezni imetnik na presečni dan.
3. Delnice iz 1. točke izreka te odločbe se se prenesejo tudi v dobro računov imetnikov delnih pravic v taki količini, kot jo je v seznamu imetnikov, ki je kot priloga sestavni del izreka te odločbe, določil izdajatelj.
4. Vsi vpisi v centralnem registru iz prejšnjih točk izreka te odločbe se opravijo na dan 28.12.2007.

Na podlagi zgoraj navedene odločbe je KDD – Centralna klirinško depotna družba dne 28.12.2007 izdala 1.228.717 delnic družbe Sivent, d.d., Ljubljana z oznako SING.

Skupno število izdanih delnic je tako 1.228.717, glasovalne pravice se zaradi tega niso spremenile.

Razliko 995 delnic bo upravni odbor družbe izdal kot pravne skupnosti pri imetnikih v najkrajšem možnem roku.


Sivent, d.d.
Upravni odbor

31.12.2007
Sivent, d.d., Ljubljana