Datum objave: 21.12.2007

Obvestilo o vpisu sklepa skupščine v sodni register – povečanje osnovnega kapitala družbe in sprememba poslovnega naslova

Upravni odbor družbe Sivent, d.d., Ljubljana obvešča, da je družba dne 21.12.2007 prejela sklep Okrožnega sodišča v Ljubljani (Srg: 2007/14635) z dne 19.12.2007 o vpisu povečanja osnovnega kapitala družbe Sivent, d.d., Ljubljana, o čemer je odločila skupščina delničarjev družbe Sivent, d.d., Ljubljana dne 27.11.2007 ter spremembi poslovnega naslova družbe v sodni register.

Na podlagi opravljenega vpisa povečanja osnovnega kapitala v sodni register je osnovni kapital družbe Sivent, d.d., Ljubljana povečan iz 503.087,96 EUR na 5.131.497,19 EUR in je razdeljen na 1.229.719 kosovnih, navadnih, imenskih delnic s pripadajočim zneskom 4,17 EUR na delnico. Družba bo pri centralnem registru KDD vsakemu delničarju izdala ustrezno število delnic, presečni dan za izdajo je osmi dan po vpisu sklepa v sodni register.

Na podlagi vpisa v sodni register poslovni naslov družbe Sivent, d.d., Ljubljana glasi: Dunajska cesta 270, 1000 Ljubljana.

Družba bo v skladu z 80. členom ZTFI Agenciji za trg vrednostnih papirjev posredovala v potrditev Dodatek k Prospektu za uvrstitev delnic družbe Sivent, družba tveganega kapitala, d.d., Ljubljana, v trgovanje na organiziranem trgu.


Ljubljana, 21.12.2007

Upravni odbor
Sivent, d.d., Ljubljana