Datum objave: 18.07.2017

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba SIVENT, d.d., Ljubljana objavlja naslednje sporočilo:

 

Družba SIVENT, d.d., Ljubljana je dne 17.7.2017 prejela odločbo Agencije za trg vrednostnih papirjev št. 40200-2/2017-9 z dne 29.6.2017 o potrditvi poenostavljenega prospekta za uvrstitev 1.657.617 navadnih kosovnih delnic na ime oznake SING v trgovanje na organiziranem trgu, pod pogojem, da se delnice izdajo v nematerializirani obliki.

 

Poenostavljen prospekt za uvrstitev novoizdanih delnic družbe SIVENT, d.d., Ljubljana v trgovanje na organiziranem trgu se nahaja v prilogi.

 

Družba hkrati obvešča, da je pri KDD d.d. že pričela s postopkom izdaje 1.657.617 navadnih kosovnih delnic na ime oznake SING, ki so predmet poenostavljenega prospekta.