Datum objave: 16.02.2017

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d. in veljavne zakonodaje družba SIVENT, d.d., Ljubljana, Dunajska cesta 270, 1000 Ljubljana, v zvezi s sklepom skupščine delničarjev družbe pri točki 5. dnevnega reda »Povečanje osnovnega kapitala družbe s stvarnim vložkom« z dne 23.1.2017 obvešča javnost, da je Okrožno sodišče v Ljubljani dne 14.2.2017 v sodni register vpisalo sklep o povečanju osnovnega kapitala družbe. Osnovni kapital družbe SIVENT, d.d., Ljubljana se je povečal z dosedanjih 1.229.712,00 EUR na 2.887.329,00 EUR, hkrati se je število delnic povečalo za 1.657.617 z dosedanjih 1.229.712 na 2.887.329.

 

Družba SIVENT, d.d., Ljubljana bo v naslednjih dneh  na Agencijo za trg vrednostnih papirjev vložila zahtevo za potrditev poenostavljenega prospekta za sprejem novo izdanih delnic v trgovanje na organiziranem trgu Ljubljanske borze d.d. Po prejemu odločbe Agencije za trg vrednostnih papirjev bodo delnice iz naslova povečanja osnovnega kapitala izdane na račun delničarja, ki je vplačal stvarni vložek, za število novih delnic, t.j. 1.657.617, pa bo povečano tudi število delnic družbe v vstopni kotaciji Ljubljanske borze d.d.