Datum objave: 06.06.2014

Na podlagi 9.3.3. točke Statuta delniške družbe SIVENT, d.d., Ljubljana Upravni odbor družbe sklicuje 17. sejo skupščine družbe SIVENT, ustanavljanje, financiranje in upravljanje družb, d.d., Ljubljana, Dunajska cesta 270, Ljubljana, ki bo dne 15.07.2014 ob 11:00 uri v sejni sobi na sedežu družbe.

Popolno gradivo s predlogi sklepov, letno poročilo za poslovno leto 2013, konsolidirano letno poročilo za poslovno leto 2013, poročilo upravnega odbora o delu in preveritvi letnega poročila in konsolidiranega letnega poročila za leto 2013 je delničarjem na vpogled na sedežu družbe od dneva objave sklica skupščine do vključno dneva zasedanja skupščine in sicer vsak delavnik od 10. do 13.ure.

Sklic skupščine bo dne 06.06.2014 objavljen na spletni strani družbe www.sivent.si za obdobje najmanj 5 let in na spletnih straneh AJPES predvidoma dne 06.06.2014.

Sivent, d.d., Ljubljana