Datum objave: 12.06.2013

Na podlagi 9.3.3. točke Statuta delniške družbe SIVENT, d.d., Ljubljana Upravni odbor družbe sklicuje 16. sejo skupščine družbe SIVENT, ustanavljanje, financiranje in upravljanje družb, d.d., Ljubljana, Tehnološki park 19, Ljubljana, ki bo dne 18.07.2013 ob 11:00 uri v sejni sobi na lokaciji Dunajska cesta 270, 1000 Ljubljana.

Popolno gradivo s predlogi sklepov, letno poročilo, konsolidirano letno poročilo, poročilo upravnega odbora o delu in preveritvi letnega poročila in konsolidiranega letnega poročila je delničarjem na vpogled na sedežu družbe od dneva objave sklica skupščine do vključno dneva zasedanja skupščine in sicer vsak delavnik od 10. do 13.ure.
Sivent, d.d., Ljubljana